صلاحیه کارگاه آموزشی تولید محصولات دام و طیور ارگانیک به مکان :سالن C نمایشگاه بین المللی زمان :ساعت ۱۹ -۱۷ تغییر یافت.

صلاحیه کارگاه آموزشی تولید محصولات دام و طیور ارگانیک
مکان :سالن C نمایشگاه بین المللی
زمان :ساعت ۱۹ -۱۷ تغییر یافت.

4 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.