سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

محورها و موضوعات «سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران» به شرح زیر است. پژوهشگران می‌توانند با مطالعه محورهای زیر، نسبت به ارسال آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی خود در راستای محورهای یادشده، اقدام نمایند:
۱٫ مدیریت پایدار منابع تولید (آب، خاک، انرژی، بذر و نیروی انسانی)
۲٫ جنبه های اگرواکولوژیکی تولیدات کشاورزی (زراعی، باغی، دامی و آبزی پروری
۳٫ کشاورزی ارگانیک
۴٫ مدیریت اکولوژیکی آفات، بیماریها و علفهای هرز
۵٫ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی در کشاورزی اکولوژیک
۶٫ آموزش، ترویج و فرهنگ در کشاورزی اکولوژیک
۷٫ رویکردهای نوین و فناوریهای پیشرفته در کشاورزی اکولوژیک
۸٫ تنوع زیستی کشاورزی و خدمات اکوسیستمی
۹٫ تجزیه و تحلیل، مدل سازی و طراحی اگرواکوسیستم‌ها
۱۰٫ تغییر اقلیم و کشاورزی

سومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
Website: http://agroecologycongress.ir

Telegram: https://t.me/ISSAE

7 پاسخ

دیدگاه ها غیر فعال است.